Đáp án phiếu bài tập tuần 14 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) 45 : 9 = 5 (Đ) b) 72 : 9 = 7 (S)

45 : 9 = 6 (S) 72 : 9 = 8 (Đ)

c) 81 : 9 = 9 (Đ) d) 63 : 9 = 7 (Đ)

81 : 9 = 8 (S) 63 : 9 = 8 (S)

2. Đáp án đúng là:

a) A. 81 : 9 + 124 = 133

b) B. 72 : 9 + 245 = 253

c) A. 27 : 9 - 3 = 0

d) A. 36 : 9 + 205 = 209

3.

Số bị chia879492444136
Số chia345789
Thương292318654
Số dư2221

4.

a) 21 x 2 + 74 > 115

b) 35 : 7 + 120 = 125

c) 15 x 4 + 38 < 100

d) 45 : 5 + 32 > 5 x 8

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số quả cam bán được là:

96 : 6 = 16 (quả)

Số quả quýt bán được là:

96 - 16 = 80 (quả)

Đáp số: 80 quả quýt.

2.

a) x 7 = 84 b) x 8 = 96

= 84 : 7 = 96 : 8

= 12 = 12

c) x 9 = 99 d) x 6 = 90

= 99 : 9 = 90 : 6

= 11 = 15

3.

a) 79 : 3 = 26 (dư 1) b) 98 : 5 = 19 (dư 3)

c) 73 : 6 = 12 (dư 1) d) 93 : 7 = 13 (dư 2)

4. Bài giải:

Cần ít nhất số bộ bàn học như thế để đủ cho học sinh ngồi là:

36 : 4 = 9 (bộ)

Đáp số: 9 bộ bàn ghế

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021