Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 475 : 5 = ?

90 (S) 95 (Đ)

b) 288 : 9 = ?

30 (S) 32 (Đ)

c) 344 : 8 = ?

43 (Đ) 40 (S)

d) 574 : 7 = ?

80 (S) 82 (Đ)

2.

a) Đáp án đúng là: B. 188

b) Đáp án đúng là: B. 503

c) Đáp án đúng là: B. 241

d) Đáp án đúng là: B. 31

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) x 8 = 40 x 9 b) x 7 = 300 + 71

x 8 = 360 x 7 = 371

= 360 : 8 = 371 : 7

= 45 = 53

2. Bài giải:

Đã lấy số mét dây là:

504 : 6 = 84 (m)

Còn lại số mét dây điện là:

504 - 84 = 420 (m)

Đáp số: 420m.

3. Bài giải:

Dọc đường bác Mai bán được số quả cam là:

207 : 9 = 23 (quả)

Số cam bác Mai bán ở chợ là:

207 - 23 = 184 (quả)

Đáp số: 184 quả cam.

4. Bài giải:

Số đó là:

450 : 5 : 2 = 45

Đáp số: 45

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021