Đáp án phiếu bài tập tuần 22 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Phân số: được rút gọn thành phân số tối giản:

Đáp án đúng: D.

2. Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số ; $\frac{3}{8}$; $\frac{3}{10}$; và $\frac{3}{20}$ là:

Đáp án đúng: C. 40

3.

a. > $\frac{3}{5}$ < $\frac{11}{8}$ = 1
b. < 1 > 1 < $\frac{2008}{2006}$

4. Sắp xếp các phân số: ; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{9}$ theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

Đáp án đúng: D. ; $\frac{3}{5}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{7}{9}$; $\frac{4}{5}$

5. Trong các phân số ; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{9}$; $\frac{9}{11}$; $\frac{11}{14}$, phân số lớn nhất là:

Đáp án đúng: D.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

2.

3.

a. Vì 3 < 5 nên

b. Vì 13 < 15 nên

c. Vì 9 > 7 nên

d. Vì 24 < 25 nên

4.

a. , vì 5 < 6 nên $\frac{5}{7} < \frac{6}{7}$ => Vậy $\frac{90}{126} < \frac{6}{7}$

b. , $\frac{35}{49}= \frac{35: 7}{49 : 7}=\frac{5}{7}$=> Vậy $\frac{90}{126} = \frac{35}{49}$

5. ; $1-\frac{19}{20}=\frac{1}{20}$; $1-\frac{10}{11}=\frac{1}{11}$; $1-\frac{21}{22}=\frac{1}{22}$.

(cùng tử) nên $\frac{8}{9}

Vậy phân số lớn nhất trong các phân số đã cho là:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021