Đáp án phiếu bài tập tuần 26 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Các phân số: xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Đáp án đúng: B.

2.

a. của một nửa là $\frac{1}{6}$ (Đ)

b. của $\frac{3}{4}$ là 3 (S)

c. Một nửa của là $\frac{1}{3}$ (Đ)

d. Một nửa của một nửa là 1 (S)

3.

a. < $3$

b. > $2$

c. = $\left ( 1-\frac{1}{3} \right )\times \left ( 1-\frac{1}{4} \right )\times\left ( 1-\frac{1}{5} \right )$

d. = $\frac{13}{17}\times \frac{101}{105}$

4.

Đáp án đúng: B. <

5. Cho phân số . Tìm số tự nhiên sap cho cùng thêm a vào tử số và mẫu số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng $\frac{3}{5}$.

Đáp án đúng: C. a = 4

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Tổng tử số và mẫu số của phân số là: 45 + 67 = 112

Tổng tử số và mẫu số của phân số là: 5+ 9 = 14

Ta có: 112 : 14 = 8 (lần)

Vậy khi chia cả tử số và mẫu số của phân số mới cho 8 thì được

Phân số mới là:

Số tự nhiên m là: 45 - 40 = 5

Đáp số: m = 5

2. Bài giải:

Số trứng còn lại tương ứng với số phần trứng mang đi là:

Vậy số trứng người đó mang đi chợ bán là:

(quả)

Đáp số: 72 quả trứng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021