Đáp án phiếu bài tập tuần 25 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

Đáp án đúng: B.

2.

a. của $\frac{5}{6}$ là $\frac{5}{8}$ (Đ)

b. của $\frac{3}{7}$ là $\frac{15}{7}$ (S)

c. của A là 12 thì A = 18 (Đ)

d. của B là 12 thì B = $\frac{16}{3}$ (S)

3. Câu trả lời sai: C. Phân số bằng $\frac{2}{3}$ phân số $\frac{1}{18}$

4.

CâuĐúngSaI
A. Tính tích của và $\frac{2}{5}$ rồi cộng với $\frac{1}{4}$ được $\frac{11}{20}$x
B. Tính tổng của và $\frac{3}{5}$ rồi nhân với 5 được $\frac{11}{3}$x
C. Tính hiệu của và $\frac{1}{2}$ rồi chia cho $\frac{3}{4}$ được $\frac{6}{5}$x
D. Tính thương của và $\frac{2}{3}$ rồi cộng với $\frac{5}{9}$ được $\frac{19}{27}$x

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài làm

1.

a.

Ta có: a x b = 40 và a < b < 10 nên a = 5, b = 8

Thử lại : (đúng)

=> Vậy a = 5; b = 8

b.

Vì a x b = 45 và a < b < 10 nên a = 5; b = 9

Thử lại: (đúng)

=> Vậy a = 5; b = 9

2. Bài giải:

Phân số ứng với 77kg gạo là:

(tổng số gạo)

Quầy hàng có số gạo là:

(kg)

Đáp số: 245 kg

3.

=

=

=

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021