Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 16, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 16. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Tính tổng của 142 với tích của 28 và 9.

142 + 28 x 9 = ?

294Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 630Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 394Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Tính hiệu của 274 với tích của 17 và 5.

274 - 17 x 5 = ?

189Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 190Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 685Phiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a) Giá trị của biểu thức 27 + 36 : 9 là:

A. 7 B. 31 C. 10

b) Giá trị của biểu thức 42 - 15 : 3 là:

A. 37 B. 9 C. 12

c) Giá trị của biểu thức 36 + 15 : 5 - 21 là:

A. 16 B. 18 C. 20

d) Giá trị của biểu thức 55 - 25 : 5 x 2 là:

A. 35 B 45 C. 50

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Năm nay bố 35 tuổi. Sau đây 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây một năm.

5 tuổiPhiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 6 tuổiPhiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B) 7 tuổiPhiếu bài tập tuần 16 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trính bày lời giải các bài toán

1. Bà Nam có 105 quả cam. Bà bán đi số cam đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

2. Viết các biểu thức sau và tính giá trị các biểu thức đó (theo mẫu).

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cộng với 42:

15 x 4 + 42 = 60 + 42

= 102

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

.......................................................

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

................................................................

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

.................................................................

3. Hai tổ công nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ hai có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Mức làm việc của mỗi người như nhau)

Bài giải:

...............................................................

...............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021