Đáp án phiếu bài tập tuần 26 đề B toán 3 tập hai

  • 2 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Tìm x:

a) Giá trị của x là: B. 2599

b) Giá trị của x là: A. 2140

c) . Giá trị của x là: C. 926

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

840kg (S) 800kg (Đ) 850kg (S)

b) Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

205kg (S) 215kg (Đ) 225kg (S)

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tổng hai số đó là: 112 (X)

Phần II

1.Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Để mua một cuốn sách 9000 dồng, có thể lấy 1 tờ 5000 đồng, 2 tờ 2000 đồng, 0 tờ 1000 đồng ; hoặc 2 tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng ; hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1000 đồng.

2. Đề bài: An mua 4 cái bút với giá 8000 đồng. Hỏi nếu mua 3 cái bút thì cần bao nhiêu đồng?

3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Cho dãy số: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84

a) Dãy số trên có: 7 số.

b) Số 48 là số thứ 4 trong dãy số.

c) Số thứ 6 trong dãy số là số: 72

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là: 48

e) Tổng của số đầu và số cuối là: 96

4.

a) Khối lớp I có: 279 học sinh.Khối lớp II có: 360 học sinh.

Khối lớp II có: 283 học sinh.Khối lớp IV có: 294 học sinh

b) Khối lớp V có ít học sinh nhất.

c) Khối lớp IV có nhiều học sinh nhất.

d) Tổng số học sinh cả trường là:1373 học sinh.

5. a) Hãy điền số liệu trên và bảng sau

Buổi/

Số gạo

SángChiềuTối
Gạo tẻ156014541230
Gạo nếp1270900789

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được:4244kg gạo tẻ,2959kg gạo nếp.

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp 290 kg. Buổi chiều gạo nếp bán được ít hơn buổi sáng: 370 kg gạo.

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả:2354 kg gạo.

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả:2019 kg gạo.

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả:7203 kg gạo.

6. Bài giải:

Buổi sáng cửa hàng bán được số kg gạo là:

2760 : 3 = 920 (kg)

Buổi chiều cửa hàng bán được số kg gạo là:

920 - 170 = 750 (kg)

Sau một ngày cửa hàng đó bán được số kg gạo là:

920 + 750 = 1670 (kg)

Đáp số: 1670 kg gạo.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021