Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

a. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà hàng nghìn bằng 5 là:

Đáp án đúng: C. 5987

b. Số bé nhất có 6 chữ số trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là:

Đáp án đúng: B. 100400

2.

a. Số chia hết cho cả 2; 5 và 9 khi b = 0; a = 5 (S)

b. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 5 và 9 là : 999990 (Đ)

c. Số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là 10200 (S)

d. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 đều dư 1 và chia hết cho 9 là 999981 (Đ)

3.

CâuĐúngSai
a. Hiệu của số tròn trăm lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 98877X
b. Tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 1146X
c. Tích của số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số chắn lớn nhất có 1 chữ số là 80008X
d. Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 là 12000X

4.

a. Dãy số: 17; 20; 23; 26; 29; 32; ..... Ba số hạng tiếp theo của dãy số đó là:

Đáp án đúng: A. 35; 38; 41

b. Cho dãy số: 3; 8; 15; 24; 35;.... Ba số hạng tiếp theo của dãy đó là:

Đáp án đúng: B. 48; 63; 80

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Gọi số cần tìm là (a > 0 ; a; b; c; d < 10)

là số lẻ nên d là chữ số lẻ.

chia cho 5 dư 4 nên d = 9

Tổng ba chữ số còn lại là: 11 - 9 = 2

là số lớn nhất nên a lớn nhất có thể.

Vậy a = 2. Hai chữ số còn lại là 0

là 2009

Đáp số: 2009

2. Bài giải:

Trong tích trên có một thừa số chia hết cho 9 đó là 18 nen tích chia hết cho 9 hay chia hết cho 9.

có tổng các chữ số là:

1 + 6 + 6 + * + 2 + 0 + 0 + 0 = 15 + *

Tổng trên chia hết cho 9 nên * = 3

Đáp số: * = 3

3.

1 x 1 + 1 = 2

2 x 2 + 1 = 5

3 x 3 + 1 = 10

4 x 4 + 1 = 17

5 x 5 + 1 = 26

....................

Quy luật: Mỗi số hạng của dãy bằng chỉ số chỉ vị trí nhân với chính nó rồi cộng thêm 1. Ba số hạng tiếp theo của dãy là:

6 x 6 + 1 = 37

7 x 7 + 1 = 50

8 x 8 + 1 = 65

Ta có dãy: 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, ...

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021