Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 1 Global Success Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Kết nối tri thức có đáp án

Nội dung
  • 31 Đánh giá

Đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 6 sách KNTT

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án bao gồm lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 1 - 3 SGK tiếng Anh Global Success lớp 6.

Choose the correct answer.

1. Linh ____________ to the library with her friends every Friday.

A. does

B. goes

C. has

D. studies

2. My grandpa often ___________newspaper in the morning.

A. reads

B. does

C. have

D. play

3. Is Peter's house new ____old?

A. and

B. but

C. or

D. for

4. This ______ my new friend, An.

A. be

B. am

C. are

D. is

5. How do you go to school? - _______ bike.

A. on

B. by

C. with

D. of

Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. funnyB. underC. menuD. subject
2. A. grammarB. startC. parkD. shark
3. A. villasB. lightsC. clocksD. caps
4. A. thinB. pinkC. liveD. like
5. A. liveB. miniC. thingsD. mine

Reorder the words to make sentences.

1. do/ go to bed/ What time/ in the evening/ you/ ?/

___________________________________

2. class/ at/ every day/ My/ 4 p.m/ finishes/ ./

___________________________________

3. does/ friend/ Where/ live/ your/ new/ ?

___________________________________

4. What/ favorite/ your/ is/ subject/ ?

___________________________________

5. is/ table/ a pen/ There/ the/ on/ ./

___________________________________

Give the correct form of the word in bracket.

1. Look! Lam _______ the guitar now. (play)

2. Anna ________ drinking orange juice. (like)

3. There ______ many plants in the garden. (be)

4. _____ you often ______ story books? (read)

5. Lien likes ___________ cartoon film. (watch)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D;

Reorder the words to make sentences.

1. do/ go to bed/ What time/ in the evening/ you/ ?/

_______What time do you go to bed in the evening?_______

2. class/ at/ every day/ My/ 4 p.m/ finishes/ ./

______My class finishes at 4 p.m every day._____

3. does/ friend/ Where/ live/ your/ new/ ?

___Where does your new friend live?_______

4. What/ favorite/ your/ is/ subject/ ?

______What is your favorite subject?______

5. is/ table/ a pen/ There/ the/ on/ ./

___There is a pen on the table._______

Give the correct form of the word in bracket.

1. Look! Lam __is playing_____ the guitar now. (play)

2. Anna ____likes____ drinking orange juice. (like)

3. There ____are__ many plants in the garden. (be)

4. _Do____ you often ___read___ story books? (read)

5. Lien likes _____watching______ cartoon film. (watch)

Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 1 Global Success sách KNTT có đáp án chi tiết được KhoaHoc sưu tầm nhằm mang đến cho quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu tham khảo hữu ích. Đây là tài liệu giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi giữa học kì sắp tới cũng như cho các thầy cô hướng dẫn ôn tập môn Tiếng anh 6 giữa học kì I cho các em học sinh. Tham khảo thêm chuyên mục Giải sách Global Success để có thêm nhiều tài liệu bổ ích!

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: