[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Skills 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 12: Robots - Skills 2 Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Listen to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear.

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

- move heavy things

=> Answer:

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

2. Listen to the conversation again and tick (v) T (True) or F (Fatse).

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 12: Skills 2

=> Answer:

1. F ( Can do quite a lot today)

2. T 3. T 4. T 5.F

3. Imagine a robot you would like to have. Make notes about it

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 12: Skills 2

=> Answer:

1. Name of your robotGD88
2. Type of RobotHome Robot
3. Where it can workHouse
4. What it can do for youCook the meals, do the washing, clean the house

4. Now write a pargraph of 50-60 words about the robots you would like to have. Use the information 3 to help you

=> Answer:

My robot's name is GD88. It's a home robot. It can work at my house. My robot can cook the meals, do the washing ans clean my house.


  • 122 lượt xem