Getting started Unit 10: Sources of energy

 • 1 Đánh giá

Đây là phần giúp bạn có cái nhìn tổng quan của chủ đề "sources of energy" (các nguồn năng lượng). Ở chủ đề này chúng ta sẽ được học về các loại năng lượng có thể tái sinh và không thể tái sinh và các biện pháp để bảo vệ môi trường. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and read

 • 2. Now, listen and repeat the words and phrases

Getting started – Unit 10: Sources of energy

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Dịch bài:

 • Mai: Nam, mình đã đọc vào hôm qua rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.
 • Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân - chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!
 • Mai: Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.
 • Nam: Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.
 • Mai: Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí C02. Điều đó thật xấu cho môi trường.
 • Nam: Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?
 • Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệT.
 • Nam: Vậy, vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?
 • Mai: Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng - chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
 • Nam: Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?
 • Mai: Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.
 • Nam: Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày này!

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

 1. What is a carbon footprint? (Dấu chân carbon là gì?)
  =>It’s about the negative effect we have on the environment. (Nó nói về hiệu ứng tiễu cực mà chúng ta tác động đến môi trường.)
 2. What does ‘non-renewable energy’ mean? (Năng lượng không tái sinh được” là gì?)
  =>“Non-renewable” means that it will run out if we use it. (“Không tái sinh được” có nghĩa là nó sẽ cạn kiệt nếu chúng ta sử dụng nó.)
 3. Why is sunlight a renewable source? (Tại sao ánh sáng mặt trời lại là nguồn năng lượng tái sinh được?)
  =>Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up, it will last forever. (Ánh sáng mặt trời là một năng lượng có thể phục hồi là vì chúng ta không thể sử dụng nó hết được, nó sẽ tồn tại mãi mãi.)
 4. Why does Mai think she has a small carbon footprint? (Tại sao Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ?)
  =>Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike. (Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ bởi vì cô ấy tái chế sản phẩm mà cô ấy dùng và cô ấy đi đến mọi nơi bàng xe đạp.)
 5. What things do you think might create a big carbon footprint?(Bạn nghĩ điều gì tạo nên dấu chân carbon lớn?)
  =>The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint. (Những sản phẩm mà chúng ta sử dụng không tốt cho môi trường hay năng lượng mà chúng ta dùng sản xuất ra C02 có thể tạo ra dấu chân carbon lớn.)

b. Complete the network below using information from the conservation.(Hoàn thành lưới từ bên dưới sử dụng thông tin từ bài đàm thoại.)
Source of energy (Nguồn năng lượng)

 • Renewable sources (những nguồn có thể phục hồi): wind (gió), hydro (nước), solar (mặt trời), tide (thủy trều), wave (sóng),...
 • Non-renewable sources (những nguồn không thể phục hồi): coal (than), natural gas (khí tự nhiên), oil (dầu)

2. Now, listen and repeat the words and phrases. (Nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau)

 • wind (gió)
 • coal (than đá)
 • natural gas (khí tự nhiên)
 • nuclear (hạt nhân)
 • biogas (khí đốt)
 • oil (dầu)
 • hydro (thủy điện)
 • solar (mặt trời)

3. Put the words into the correct groups below (Đặt những từ vào những nhóm chính xác bên dưới)

 • Renewable sources (Năng lượng có thể phục hồi được): wind (gió), hydro (thủy điện), biogas (khí đốt), nuclear (hạt nhân), solar (mặt trời).
 • Non-renewable sources (Năng lượng không thể phục hồi): coal (than), natural gas (khí tự nhiên), oil (dầu).

4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources. (Thực hành hỏi và trả lời những câu về những nguồn có thể phục hồi và không thể phục hồi)

A: What type of energy source is wind? (Gió là loại nguồn năng lượng nào?)

B: It's a renewable source of energy. (Nó là một loại nguồn năng lượng có thể phục hồi được.)

A: What type of energy source is coal? (Than đá là loại nguồn năng lượng nào?)

B: It's a non-renewable source. (Nó là nguồn năng lượng không thể phục hồi.)


 • 4 lượt xem