Giải bài 34 hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

Giải bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 106

Khái niệm

  • Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

Phân loại:

  • Hiđrocacbon: phân tử chỉ gồm hai nguyên tố cacbon và hi đrô

VD: CH4, C2H4, C6H6,…

  • Dẫn xuất của hi đrô cacbon: ngoài cacbon và hi đrô trong phân tử còn có các nguyên tố khác: oxi, ni tơ, clo…

VD: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl,…

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

  • Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
  • Hóa học hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 108 - SGK hóa học 9

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 - SGK hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 108 - SGK hóa học 9

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 108 - SGK hóa học 9

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 108 - SGK hóa học 9

Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

HỢP CHẤT HỮU CƠ

HỢP CHẤT VÔ CƠ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất hiđrocacbon

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021