Giải bài Chính tả Ê-mi-li, con…

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1,Giải bài Chính tả Ê-mi-li, con….Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Nhớ - viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con… đến hết).

2. Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách gi dấu thanh ở các tiếng ấy.

Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui,
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.
Chiếc tàu chở đá về bến Cảng
Khói lẩn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước,
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm.
Biển bằng không có dòng xuôi ngược,
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

Trả lời: Những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ là:

  • Ưa: lưa, thưa, giữa, mưa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.
  • Ươ: tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

3. Tìm tiếng có chưa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong thanh ngữ, tục ngữ dưới đây:

- Cầu được, … thấy.

- Năm nắng, … mưa.

- … chảy đá mòn.

- … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

  • Cầu được ước thấy.
  • Năm nắng mười mưa.
  • Nước chảy đá mòn.
  • Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021