Giải bài cộng, trừ các số ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Bài viết dưới đây, các con sẽ củng cố lại cách thực hiện các phép toán cộng, trừ các số có ba chữ số. Các con có cảm thấy tự tin với các dạng bài tập như thế này chưa? Hãy cùng giải xem ai nhanh hơn nào.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trang 4 - sgk Toán học 3

Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 4 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 - 511; 418 + 201; 395 - 44.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 4 - sgk Toán học 3

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 4 - sgk Toán học 3

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 4 - sgk Toán học 3

Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021