Giải bài hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang dạng toán về hình học. Bài học đầu tiên cho các con làm quen đó chính là hình chữ nhật. Vậy hình chữ nhật có những đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Lý thuyết

Giải bài hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD có:

  • 4 góc đỉnh A, B, C và D đều là góc vuông
  • 4 cạnh gồm: 2 cạnh dài AB và CD, 2 cạnh ngắn là AD và BC
  • Hai cạnh dài có độ dài bằng nhau, viết là AB = CD
  • Hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau, viết là AD = BC
  • Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.
  • Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn gọi là chiều rộng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 84 sgk toán lớp 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải bài hình chữ nhật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk toán lớp 3

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Giải bài hình chữ nhật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 85 sgk toán lớp 3

Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4cm, BN = 1cm, NC= 2cm)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 85 sgk toán lớp 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật:

Giải bài hình chữ nhật

Giải bài hình chữ nhật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021