Giải bài bảng chia 8

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bảng tính mới, đó chính là bảng chia 8. Vậy liệu bảng chia 8 có khác gì so với bảng nhân 8 mà trước đây các con đã từng được học. Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng chia 8

Bảng chia 8:

8 : 8 = 1 16 : 8 = 2

24 : 8 = 3 32 : 8 = 4

40 : 8 = 5 48 : 8 = 6

56 : 8 = 7 64 : 8 = 8

72 : 8 = 9 80 : 8 = 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

24 : 8 = 16 : 8 = 56 : 8 =

80 : 8 = 40 : 8 = 48 : 8 =

64 : 8 = 48 : 6 = 32 : 8 =

8 : 8 = 72 : 8 = 56 : 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm

8 x 5 = 8 x 4 = 8 x 6 =

8 x 3 = 40 : 8 = 32 : 8 =

48 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 =

32 : 4 = 48 : 6 = 24 : 3 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan