Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 179 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 179 - sgk toán lớp 3

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài làm:

a) Số liền trước của 92458 là 92457. Số liền sau của 69509 là 69510

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 69134; 69314; 78507; 83507

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021