Giải câu 15 bài 4: Đơn thức đồng dạng sgk Toán 7 tập 2 trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Bài làm:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:

Các đơn thức đều có chung phần biến là

Nhóm 2:

Các đơn thức đều có chung phần biến là

Còn lại đơn thức không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021