Giải câu 2 bài bảng nhân 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính:

  • 9 x 6 + 17
  • 9 x 3 x 2
  • 9 x 7 – 25
  • 9 x 9 : 9

Bài làm:

  • 9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71
  • 9 x 3 x 2 = 9 x 6 = 54
  • 9 x 7 – 25 = 63 - 25 = 38
  • 9 x 9 : 9 = 81 - 9 = 72

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021