Giải câu 54 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 54: Trang 103 - sgk toán 7 tập 1

Trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

Dựa vào cách nhận biết hai đường thẳng vuông góc và song song, ta tìm được:

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8;

d1 ⊥ d2;

d3 ⊥ d4 ;

d3 ⊥ d5;

d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5;

d4 // d7;

d5 // d7;

d2 // d8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021