Giải câu 6 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 189

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 189 Sgk Vật lí lớp 11

Tiếp theo bài tập 5.

Cho biết đoạn dời vật là 12cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

A. - 8cm

B. 18cm

C. -20cm

D. Một giá trị khác A,B,C

Bài làm:

Ta xét hai trường hợp ảnh lớn hơn vật là vật thật, ảnh thật và vật thật, ảnh ảo

TH1: Vật thật, ảnh thật => Vật và ảnh ngược chiều nhau => Độ phóng đại k < 0

Ảnh gấp 3 lần vật nên k = -3 =

Với

=> -f = -3.( d - f ) hay 4.f = 3.d (*)

TH2: Vật thật, ảnh ảo => Vật và ảnh cùng chiều => Độ phóng đại ảnh k1 > 0

Ảnh gấp 3 lần vật nên k1 = 3 = (1)

Với d1 = d - 12 ( d là vị trí vật ban đầu ) (2)

(3)

Từ (1),(2) và (3) => 2.f = 3.d1 2.f = 3.(d - 12 )

3.d - 2.f = 36 (**)

Từ (*) (**) => 4.f - 2.f = 36 f = 18 (cm)

Chọn đáp án B

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021