Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 20:

Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

Bài làm:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

Trong đó E là độ lớn của cường độ điện trường (N/C).

Ngoài ra, đơn vị của cường độ điện trường còn là V/m.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021