Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac

Bài làm:

Câu 3:

 • Biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái ức chế:
  • Trong điều kiện bình thường (môi trường không có chất cảm ứng: đường lactôzơ), gen điều hoà (R) phiên mã tạo ra mARN của nó, mARN này được sử dụng để tổng hợp ra chất ức chế (prôtêin ức chế).
  • Chất ức chế đến bám vào gen chỉ huy. Gen chỉ huy bị ức chế do đó các gen cấu trúc không phiên mã.
 • Biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có chất cảm ứng lactôzơ:
  • Khi môi trường nuôi E. coli có đường lactôzơ (đặc biệt là môi trường trước đó không có lactôzơ và thiếu glucôzơ) thì lactôzơ tác dụng với chất ức chế, chất ức chế bị bất hoạt. Do vậy, nó không còn có thể kết hợp với gen chỉ huy nữa.
  • Gen chỉ huy được tự do điều khiển quá trình phiên mã của cả opêron, mARN cùa các gen A. B, C được tổng hợp và sau đó được sử dụng để dịch mã tổng hợp các prôtêin enzim tương ứng. Đó là trạng thái cảm ứng (hoạt động) của opêron.
  • Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế được giải phóng, chất ức chế chuyển từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào gen chỉ huy và opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12