Giải vật lí 12: Bài tập 10 trang 187 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 10: trang 187 - sgk vật lí 12

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Chọn D. Ta có:

(mHe + mN) – (mO + mH) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

Phản ứng thu năng lượng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021