Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị được nêu trong bài và cho biết đặc điểm của từng loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 102 - sgk Sinh học 12

Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị được nêu trong bài và cho biết đặc điểm của từng loại.

Bài làm:

Câu 3:

Cách phân chia biến dị theo khả năng có thể di truyền:

- Đột biến: những biến đổi trong vật chất di truyển.

+ Đột biến gen: những biến đổi trong cấu trúc của gen.

+ Đột biến NST: những biến đổi trong cấu trúc NST.

- Thường biến: những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen do sự thay đổi của môi trường sống.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021