) Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì):

  • 1 Đánh giá

b) ) Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì):

(1) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

(2) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

Bài làm:

Viết lại câu:

(1) Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

(2) Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2