Hỏi người thân: Nơi em đang ở có dân tộc thiểu số không? Viết tên các dân tộc đó.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân: Nơi em đang ở có dân tộc thiểu số không? Viết tên các dân tộc đó.

Bài làm:

Ví dụ:

  • Nơi em đang ở thuộc vùng dân tộc thiểu số.
  • Đó là dân tộc Thái.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021