Hướng dẫn giải câu 4 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 48 SGK) Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : DAl = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Bài làm:

Thể tích 1 mol mỗi kim loại là:

VAl = m/D = 27/2,7 = 10cm3

VK = m/D = 39/0,86 = 45,35 cm3

VCu = m/D = 64/8,94 = 7,16 cm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021