Hướng dẫn giải câu 4 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 51 SGK) Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Hướng dẫn giải câu 4 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài làm:

(1) Mg +Cl2 →(to) MgCl2

(2) 2Mg + O2 →(to) 2MgO

(3) Mg + H2SO­4 loãng → Mg SO4 +H2

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

(5) Mg + S →(to) MgS

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021