Khi một điện tích q = 2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công 6 J.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 29:

Khi một điện tích q = - 2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công - 6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây ?

A. +12 V.

B. -12 V.

C. +3 V.

D. -3 V.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Công của lực điện là: A = - 6 (J) = q.E.d = q.UMN = - 2. UMN

Hiệu điện thế giữa hai điểm MN là: UMN = + 3 (V).

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021