Lời giải bài 6,7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 6: Một gen có chiều dài là 5270A0. Gen nhân đôi 5 lần , số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen đó là bao nhiêu?

Giải

  • Số nucleotit trong gen đó là:

(5270 : 3,4) x 2 = 3100 (Nu)

  • Số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen đó là:

3100 x (25 - 1) = 3100 x 31 = 96 100 (Nu)

Bài 7: Một phân tử ADN của vi khuẩn có chiều dài là 34. 106 A0 và A chiếm 30% tổng số nucleotit . Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp hai lần . Tính số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Giải

  • Số lượng nucleotit trong phân tử ADN là

N = (34. 106 : 3.4) x 2 = 2x 107 ( Nu )

A chiếm 30% , ta có G + A = 50% => G = 20%

  • Số lượng G trong phân tử ADN là

20% x 2x 107 = 0.2 x 2x 107 = 4 x 106

Số Nu loại G mà môi trường cung cấp cho hai lần nhân đôi liên tiếp là

4 x 106 x (22 - 1) = 12.106

Bài 8: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 và có A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần . Tính số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Giải

  • Số nucleotit trong phân tử ADN đó là:

N = (4080 : 3,4) × 2 = 2400 (Nu)

  • Số Nucleotit loại G trong phân tử ADN đó là:

2400 : 3 :2 = 400 (Nu)

  • Số nucleotit loại G môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi là

400 × 2 × (25 - 1) = 24800 (Nu)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12