Lời giải bài 2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 2: Gen A dài 4080 A0, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A đột biến thành gen a làm thay đổi tỷ lệ A/G = 1,498 nhưng không làm thay đổi chiều dài của gen. Tính số liên kết hyđrô của gen a.

- Vì đột biến không thay chiều dài gen => Kết luận: Đột biến gen thuộc dạng thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác

Số nuclêôtit của gen A (NA) = 4080 x 2/3,4 = 2400.

=> A = T = 30% x 2400 = 720;

G = X = (2400 - 720x2)/2= 480.

=> A/G = 3/2 = 1,5.

- Gen đột biến có A/G =1,4948 < 1,5 => tỷ lệ A/G giảm => A giảm và G tăng

=> Đột biến thuộc dạng thay A-T bằng G-X.

- Gọi số cặp thay là x, => ta có (720 - x)/(480 - x) = 1,4948

=> x =1

=> Gen a có: A = T = 720-1=719; G=X = 480+1 = 481.

=> Số liên kết hydrô = 2A+3G = 719x2 + 481x3 = 1438 + 1443 = 2881.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021