Một bóng đèn dây tóc giá 7500 đ, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa là 1000 h. Một bóng đèn compac giá 60000 đ, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa là 8000 h....

  • 1 Đánh giá

6. Một bóng đèn dây tóc giá 7500 đ, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa là 1000 h. Một bóng đèn compac giá 60000 đ, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa là 8000 h.

a, Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 h.

b, Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng này trong 8000 h, nếu giá 1kW.h là 1500 đ.

c, Sử dụng loại bóng đèn nào lợi hơn? Vì sao?

Bài làm:

a, Điện năng sử dụng của bóng đèn sợi đốt trong 8000 giờ là:

A1 = P1 . t = 75 . 8000 = 600000 W.h = 600kW.h

Điện năng sử dụng của bóng đèn compac trong 8000 giờ là:

A2 = P2 . t = 15 . 8000 = 120000 W.h = 120kW.h

b, Toàn bộ chi phí khi sử dụng bóng đèn sợi đốt trong 8000 h là:
7500 . 8 + 600 . 1500 = 960000 đ

Toàn bộ chi phí khi sử dụng bóng đèn compac trong 8000 h là:

60000 + 120 . 1500 = 240000 đ

c, Sử dụng bóng đèn compac tiện lợi hơn vì nó tiết kiệm tài chính cho gia đình, tiêu thụ ít điện năng, có tuổi thọ cao.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021