Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể trong quần thể là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 174 - sgk Sinh học 12

Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể trong quần thể là gì?

Bài làm:

  • Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh chịu tác động trực tiếp lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể nên còn được gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể.
    • Sự thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh ảnh hưởng tới trạng thái sinh lí của các cá thể
  • Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh luôn bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên gọi là nhóm nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể
    • Các nhân tố sinh thái vô sinh gây biến động số lượng cá thể trong quần thể: sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, số lượng kẻ thù, sức sinh sản, mức độ tử vong, ...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021