Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về” Mục đích học tập”. Cuộc tranh luận đã này ra các ý kiến khác nhau...

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về” Mục đích học tập”. Cuộc tranh luận đã này ra các ý kiến khác nhau như:

  • Học tập để phát huy truyền thống của gia đình
  • Học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương đất nước
  • Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ
  • Học tập để khỏi hổ thẹn với bạn bè.

- Em đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?

- Em không đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?

- Mục đích học tập của em là gì? Vì sao?

Bài làm:

  • Em không đồng ý với quan điểm: Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ vì đó là mục đích học tập không đúng.
  • Em đồng ý với những quan điểm còn lại vì đó là những mục đích chính đáng, có ích vì tương lai của bản thân, vì danh dự của gia đình và đất nước.
  • Mục đích học tập của em trước hết là trở thành con ngoan trò giỏi, sau là trở thành một công dân tốt, có đủ khả năng lao động để lập nghiệp, lo cho bản thẩn, gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021