Nội dung chính bài chính bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hằng ngày, đồng đế thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm,... đáp ứng những nhụ cầu trong cuộc sống.
  • Ngôn ngữ sinh hoạt chú yếu thế hiện ở dạng nói, nhưng cũng có thể ở dạng viết. Trong văn bản văn học, lời thoại của nhân vật là dạng tái hiện, mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày.

B. Nội dung chính cụ thể

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là phong cách mang những dấu hiệu đặc trưng của ngôn ngữ dùng trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày.

  • Khái niệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày, đùng dể trao đổi thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm,... đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống
  • Dạng thể hiện của ngôn ngữ sinh hoạt
    • Chủ yếu thể hiện ở dạng nói, nhưng cũng có thể ở dạng viết
    • Trong văn bản văn học, lời thoại của nhân vật là dạng tái hiện, mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ: Ngôn ngữ sinh hoạt:

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Vàng thì thử lửa thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021