Nội dung chính bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Chữa lỗi về quan hệ từ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

Trong việc ứng dụng quan hệ từ, cần tránh các sau:

  • Thiếu quan hệ từ
  • Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa
  • Thừa quan hệ từ
  • Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Thiếu quan hệ từ

Hai câu sau thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

VD: Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

Sửa: Đừng nên nhìn hình thức để đánh giá kẻ khác.

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

Các quan hệ từ và, để trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

VD: Trời mưa to và tôi vẫn tới trường

Sửa: Trời mưa to nhưng tôi vẫn tới trường.

3. Thừa quan hệ từ.

Vì sao các câu sau thiếu chủ ngữ? Hãy chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh.

VD: Qua bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ

Sửa: Bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Các câu dưới đây sai ở đâu? Hãy chữa lại cho đúng.

VD: Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.

Sửa: Nó thích tâm sự với mẹ hơn với chị

Back to top

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021