Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 1, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 1. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm :

a) - 124 - 17 = 250. Giá trị của là:

391Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 193Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 93Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

b) + 14 - 25 = 90. Giá trị của là:

100Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 101Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 95Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

c) - 42 = 23 + 27. Giá trị của là:

90Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 92Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 102Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

d) + 72 = 100. Giá trị của là:

28Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 30Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 32Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

An có 24 nhãn vở, An có ít hơn Bình & nhãn vở.

Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?

A. 31 nhãn vở B. 30 nhãn vở C.14 nhãn vở

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm một số, biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có ba chữ số là: 120

10Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 20Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) 30Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Hình vẽ bên có: Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

A. 3 đoạn thẳng B. 4 đoạn thẳng C. 6 đoạn thẳng

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Cho ba chữ số: 1, 2, 3.

a) Hãy viết số có ba chữ số khác nhau, mỗi số có đủ ba chữ số đã cho:

b) Hãy tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Bài giải:

a) Các số có ba chữ số khác nhau là:........

b) Số lớn nhất là:......

Số nhỏ nhất là:.........

Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là:

....... + ........... = .........

2. Một cửa hàng buổi sáng bán 215kg đường, buổi chiều bán hơn buổi sáng 26kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt: Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B)

Bài giải:

....................................................

....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021