Phiếu bài tập tuần 18 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 18 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 18. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 9 ☐

b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 3 ☐

c) Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 2; 5 và 9 ☐

d) Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 2; 5 và 9 ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Cho 4525 < và số chia hết cho 3

Chữ số điền vào dấu * là:

A. 1 B. 4

C. 7 D. 2

b) Các số có ba chữ số giống nhau chia hết cho 9 là:

A. 111; 222; 333 B. 666; 777; 888

C. 444; 555; 999 D. 333; 666; 999

3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 18 toán 4 tập một (Đề B)

4. Tìm câu trả lời sai:

A. Số 3865 chia hết cho 5

B. Số 20340 chia hết cho 2; 5 và 9

C. Số 92754 chia hết cho 5 và 9

D. Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9 là: 99990

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Hãy chứng tỏ rằng tích của 5 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 5

Bài giải

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Mẹ Xuân mua 15 quyển vở và 3 cái bút. Mẹ Xuân đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc loại 50000 đồng. Cô bán hàng trả lại mẹ Xuân 40000 đồng. Hỏi cô bán hàng tính đúng hay sai?

Bài giải

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Khi thực hiện phép nhân: 29 x 36 x 11 x 13 x 17, Hoa đã tính đúng nhưng do sơ ý Hoa đã làm rớt một giọt nước vào kết quả làm cho một chữ số của kết quả bị phủ mực không nhìn thấy. Em hãy tìm chữ số đó. (Kết quả Hoa tính là: )

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021