Phiếu bài tập tuần 19 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

= $38dm^{2}$

= $30dm^{2}56cm^{2}$

= $3 000 407m^{2}$

= $1527dm^{2}$

= $1m^{2}56dm^{2}$

= $100 056m^{2}$

2. Chọn câu trả lời đúng:

Trong các số đo dưới đây, số đo thích hợp chỉ diện tích 1 tỉnh là:

A. 170 000 B. 250 000$m^{2}$

C. 4 000 000 D. 5460$Km^{2}$

3. Điền dấu > = < thích hợp vào chỗ chấm:

5 .... 4 + 2

... $15207000m^{2}$

... $99 000dm^{2}$

... $101 000cm^{2}$

... $10 000 000m^{2}$

... $20 002 000m^{2}$

... $1306dm^{2}$

...$90^{2}$

4. Nối mỗi cột ở bên trái với ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Gọi a là độ dài đáy, h là chiều cao, S là diện tích hình bình hành, ta có:

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tổng độ dài 1 cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. Chiều cao hơn cạnh đáy 12cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ) có diện tích . Chiều cao AH là 3cm và bằng $\frac{1}{2}$ chiều cao CE. Tính chu vi của hình bình hành đó

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021