Phiếu bài tập tuần 7 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 7 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 7. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Chọn câu trả lời đúng:

Lan nghĩ ra một số, Lan lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau thì được số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Số Lan nghĩ là:

A. 8967 B. 8976

C. 7977 D. 8877

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trong một tổng, nếu ta thêm vào số hạng này bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số hạng kia đi bấy nhiêu đơn vị thì tổng không đổi. ☐

b) Trong một tổng, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở mỗi số hạng đi cùng một số thì tổng không thay đổi. ☐

c) Trong một hiệu, nếu ta thêm vào số bị trừ bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số trừ đi bấy nhiêu đơn vị thì hiệu hai số không đổi. ☐

d) Trong một hiệu, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở số bị trừ và số trừ đi cùng một số thì hiệu hai số không thay đổi. ☐

3. Đánh số 1 vào ô trống đặt cạnh biểu thức chứa hai chữ và số 2 vào ô trống đặt cạnh biểu thức chứa ba chữ:

a) 3927 + a : m ☐ b) 3245 - a + b ☐

c) 4532 + m x n ☐ d) m + n - p

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của 1027 và 2345 nhân với 3 viết là:

A. 1027 + 2345 x 3

B. (1027 + 2345) x 3

C. 1027 x 3 + 2345

D. 3 x 1027 + 2345

5. Một hình chữ nhật có chu vi là 60cm. Nếu bớt chiều dài đi 5cm và thêm vào chiều rộng 5cm thì được hình vuông. Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

A. 200 B. 150

C. 300 D. 225

B. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tổng của hai số là số lớn nhất có 5 chữ số. Nếu thêm vào số lớn 425 đơn vị và bớt ở số bé đi 197 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức sau:

a) Hiệu của a và b chia cho c với a = 4895, b = 1025, c = 5

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b) m nhân với tổng n và p, với m = 9, n = 1069, p = 2175

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Sau khi bớt ở số trừ đi 478 và thêm vào số trừ 235 thì hiệu hai số mới là 2084. Hỏi hiệu của hai số ban đầu là bao nhiêu?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086

................................................................

................................................................

................................................................

b) 14968 + 9035 - 968 - 35

................................................................

................................................................

................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021