Đáp án phiếu bài tập tuần 4 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) 12 tấn 7 tạ = ?

b) 127000 kg

c) 4kg 8dag = ?

d) 48 dag

2.

a) Đ b) S

c) Đ d) S

3.

A ->(4)

B -> (1)

C -> (2)

D -> (3)

4. Từ 8 giờ đến 16 giờ kim giờ và kim phút gặp nhau số lần là:

B. 7 lần

PHẦN 2

1. Đổi: 4 tạ 25 kg = 425kg; 3 yến 7kg = 37kg

Ô tô thứ hai chở được số ki-lô-gam hàng là:

425 + 45 = 470 (kg)

Ô tô thứ ba chở được số ki-lô-gam hàng là:

470 + 37 = 507 (kg)

Cả ba ô tô chở được số ki-lô-gam là:

425 + 470 + 507 = 1402 (kg)

Đáp số: 1402kg hàng

2. Ta có:

3 = 1 + 29 = 8 + 113 = 8 + 4 + 1
5 = 4 + 110 = 8 + 214 = 8 + 4 + 2
6 = 4 + 211 = 8 + 2 + 115 = 8 + 4 + 2 + 1
7 = 4 + 2 + 112 = 8 + 4

Như vậy ta hoàn toàn có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đến 15g mà chỉ cần đặt các quả cân trên cùng một đĩa cân.

3. Nhận xét:

2 : 3 = 0 (dư 2)

5 : 3 = 1 (dư 2)

8 : 3 = 2 (dư 2)

11 : 3 = 3 (dư 2)

...

101 : 3 = 33 (dư 2)

104 : 3 = 34 (dư 2)

Quy luật: Mỗi số hạng của dãy chia cho 3 đều dư 2 và thương kém số chỉ vị trí 1 đơn vị)

Số 107 > 104 nên 107 không thuộc dãy

77 : 3 = 25 (dư 2)

Số 77 có thuộc dãy số.

Vì 25 + 1 = 26 nên 77 là số hạng thứ 26 của dãy số đó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021