Skills 2 Unit 1: My hobbies

 • 1 Đánh giá

Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa

Listening

1: Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby ? Why/Why not?

Em có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Em có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?

Yes, I do. I think it is a good bobby. Because after use glass bottles, you can reuse them to make anything! And you are greener.

2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than 3 words .

Mi’s hobby

 • 1. Name of the hobby: Collecting bottles
 • 2. Started: 2 years ago
 • 3.Person who shares the hobby with Mi: Her mother
 • 4. To do this hobby Mi has to:
  • a, collect bottles after use + get them from grandmother
  • b, make flower vases or lamps
  • c, use them as home decorations.
 • 5. Feelings about the hobby: Useful
 • 6. Future: will continue the hobby

Writing:

3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below.

 • 1. Name of the hobby: Writing song lyrics
 • 2. When he / she started the hobby: six months ago
 • 3. Who he/she shares it with: her friends
 • 4. To do this hobby, she listen to her favourite songs and write down it on a notebooks and then use them to share with her friends as well as correct mistake for others.
 • 5. Feelings about the hobby: interesting and relax
 • 6. Future: will continue the hobby.

4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

4. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021