Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK trang 45:

Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).

B. Vôn (v).

C. Hec (Hz).

D. Ampe (A).

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021