Tại sao khi ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới ? sgk Vật lí 11 trang 177

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 177 Sgk Vật lí lớp 11

Tại sao khi ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới ?

Bài làm:

Theo công thức của định luật khúc xạ ta có:

sin⁡ i1 = n.sin⁡ r1 > sin⁡ r1 ( do các chất làm lăng kính đều có chiết suất n lớn hơn chiết suất của không khí, n > 1 )

=> i1 > r1 nên luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021