Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tê bào con được tạo thành qua giảm phân?

Bài làm:

Câu 2:

  • Do sự phân li độc lâp và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào trong giảm phân I nên tố hợp NST ở tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có hai khả năng:
    • (AA)(BB), (aa)(bb)
    • (AA)(bb), (aa)(BB)
  • Vì vậy qua giảm phân có thể tạo ra bốn loại giao tử AB, Ab, aB và ab.
  • Trong thực tế, tế bào thường chứa nhiều cặp NST tương đồng, nếu gọi n là số cặp NST tương đổng thì số loại giao tử được tạo ra là 2n.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021