Television is still one of our most popular forms of entertainment Bài đọc Television is still one of our most có đáp án chi tiết

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Television is still one of our most popular forms of entertainment It brings people closer đáp án

Television is still one of our most popular forms of entertainment kèm theo đáp án được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Bài học này nằm trong bộ đề luyện đọc Tiếng Anh cơ bản với nhiều dạng câu hỏi điền từ tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn luyện nâng cao kỹ năng làm bài điền từ vào đoạn văn tiếng Anh hiệu quả hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.

Television is still one of our most popular forms of entertainment. It brings people closer. (1) _______ families still watch shows or enjoy live sports programmes together. Television gives people something to talk about at school and at work and it often gets us talking about important issues. (2) _______, television - like everything else in the world today - is changing.

The most important (3) _______ on television recently has been technology. Computers and the Internet have completely changed the way we get information and entertainment. Watching films and videos online is becoming more and more popular. Computers and smartphones, (4) _______ are much cheaper than ever before, help people choose their favourite programmes quickly and more effectively. Today, as life is getting faster, our mobile screens are the best way to watch programmes anywhere we like. Therefore, television stations have to change the way they make shows in order to give (5) _______ what they want.

(Adapted from Gateway by Spencer and Edwards)

Question 1: A. Every B. Much C. Each D. Many

Question 2: A. Although B. Otherwise C. However D. For example

Question 3: A. ability B. influence C. advantage D. strength

Question 4: A. where B. which C. who D. when

Question 5: A. presenters B. visitors C. viewers D. spectators

ĐÁP ÁN

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

Dịch Television is still one of our most popular forms of entertainment

Tivi vẫn là một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất của chúng ta. Nó mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhiều gia đình vẫn cùng nhau xem các buổi biểu diễn hoặc thưởng thức các chương trình thể thao trực tiếp. Tivi mang đến cho mọi người điều gì đó để nói chuyện ở trường học và nơi làm việc và nó thường giúp chúng ta nói về những vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, Tivi - giống như mọi thứ khác trên thế giới ngày nay - đang thay đổi.

Ảnh hưởng quan trọng nhất đến Tivi gần đây là công nghệ. Máy tính và Internet đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta lấy thông tin và giải trí. Xem phim và video trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Máy tính và điện thoại thông minh rẻ hơn bao giờ hết giúp mọi người lựa chọn chương trình yêu thích của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng nhanh hơn, màn hình di động của chúng ta là cách tốt nhất để xem các chương trình ở bất cứ đâu chúng ta thích. Vì vậy, các đài truyền hình phải thay đổi cách làm chương trình để mang đến cho người xem những gì họ muốn.

Television is still one of our most popular forms of entertainment được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với bài học này giúp các em học sinh ôn luyện nâng cao kỹ năng làm bài điền từ vào đoạn văn tiếng Anh hiệu quả hơn, qua đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tập tốt.