Trắc nghiệm công dân 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh

 • A. quốc phòng và an ninh.
 • B. quốc tế.
 • C. của khoa học và công nghệ.
 • D. thời đại.

Câu 2: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

 • A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
 • B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
 • C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân
 • D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 3: Niềm tin của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc

 • A. tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
 • B. tin tưởng vào sự viện trợ cho quốc phòng từ bên ngoài.
 • C. tin tưởng vào sự may mắn của công nghiệp quốc phòng nước nhà.
 • D. chỉ cần tin tưởng vào nền quốc phòng hiện tại là đủ.

Câu 4: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng với sức mạnh của lực lượng và thế trận

 • A. chiến tranh nhân dân.
 • B. an ninh.
 • C. quốc phòng toàn dân.
 • D. biên phòng.

Câu 5: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?

 • A. Sức mạnh dân tộc
 • B. Sức mạnh thời đại
 • C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước
 • D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Câu 6: Nội dung nào dưới đây là phương hướng cơ bản để xây dựng quốc phòng và an ninh?

 • A. Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh.
 • B. Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội.
 • C. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng.
 • D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 7: Anh B tích cực tham gia hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Nêu cáo tinnh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của kẻ thù
 • B. Xây dựng khố đại đoàn kết toàn dân
 • C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • D. Sẵn sàng tham gia các hoạt động an ninh và quốc phòng

Câu 8: Trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc

 • A. các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là của nhà nước nên không quan tâm.
 • B. chỉ tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh khi bị bắt buộc
 • C. tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú.
 • D. không cần tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Câu 9: Những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tính thần và sức mạnh vật chất của dân tộc là

 • A. sức mạnh dân tộc.
 • B. sức mạnh thời đại.
 • C. sức mạnh tinh thân.
 • D. sức mạnh thể chất.

Câu 10: H tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước . H cần chọn cách làm nào dưới đây?

 • A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn
 • B. Khuyên họ không nên tuyên truyền
 • C. Bí mật theo dõi
 • D. Báo cáo cơ quan công an

Câu 11: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của

 • A. chính quyền các cấp.
 • B. quốc phòng và an ninh.
 • C. tất cả mọi công dân.
 • D. quân đội nhân dân.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để xây dựng quốc phòng và an ninh?

 • A. Kết hợp quốc phòng với an ninh.
 • B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 • C. Duy trì trật tự, kỉ cương, an toàn xã hội
 • D. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.

Câu 13: Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội, nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

 • A. Bố Q, mẹ Q và Q
 • B. Mẹ Q, ông P, ông T
 • C. Bố Q, mẹ Q và ông P
 • D. Bố Q, mẹ Q và ông T

Câu 14: Anh trai của T có giấy gọi nhập ngũ, nhưng bố mẹ của T không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, T nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?

 • A. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ
 • B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân
 • C. Đồng ý với việc làm đó của bố mẹ
 • D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ

Câu 15: A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2017. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A được miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bỗ và mẹ A là

 • A. cản trở chủ trương của địa phương.
 • B. thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân.
 • C. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con
 • D. vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 16: Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc khủng bố và chiến tranh phi nghĩa. Việc làm đó đã thể hiện

 • A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
 • B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 • C. kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.
 • D. kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh


Trắc nghiệm công dân 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh (P1)
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021