Trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trước tiên Nhà nước phải ghi nhận các quyền dân chủ của công dân bằng:

 • A. quy phạm.
 • B. pháp luật.
 • C. quy định
 • D. quy tắc

Câu 2: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật
 • B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã
 • C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng
 • D. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương

Câu 3: Dân chủ là:

 • A. quyền lực thuộc về nhân dân.
 • B. quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội.
 • C. quyền lực cho giai cấp thống trị.
 • D. quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Câu 4: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
 • B. Kinh tế, chính trị, văn hoá
 • C. Kinh tế, chính trị, văn hoá, tinh thần
 • D. Chính trị, văn hoá, xã hội

Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường
 • B. Chị B tham gia phê bình văn học
 • C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật
 • D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 6: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở sự lãnh đạo của giai cấp công nhân do

 • A. Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 • B. những người có quyền.
 • C. giai cấp nông dân.
 • D. những người nghèo trong xã hội

Câu 7: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

 • A. Pháp luật, kỷ luật.
 • B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
 • C. Pháp luật, nhà tù.
 • D. Pháp luật, quân đội.

Câu 8: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực xã hội?

 • A. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết.
 • B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • C. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ.
 • D. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

Câu 9: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lây hệ tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng đạo đức của ai làm nên tảng tinh thân xã hội?

 • A. Mác - Ăngghen.
 • B. Dân tộc.
 • C. thế giới.
 • D. Hồ Chí Minh.

Câu 10: Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

 • A. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân.
 • B. Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với toàn xã hội.
 • C. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.
 • D. Cả a, b và c

Câu 11: Đặc điểm của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

 • A. phát triển cao nhất trong lịch sử.
 • B. rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.
 • C. tuyệt đối nhất trong lịch sử.
 • D. hoàn thiện nhất trong lịch sử.

Câu 12: Dân chủ trong lĩnh vực xã hội thể hiện ở:

 • A. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • B. quyền bình đẳng nam nữ.
 • C. quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

 • D. quyền góp ý kiến với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Câu 13: Điền vào ô trống từ còn thiếu: “Quyền không bao giờ có thể ở một mức độ cao hơn chế độ … và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ … đó quyết định” (Mác: Phê phán Cương lĩnh Gôta)

 • A. Chính trị
 • B. Xã hội
 • C. Kinh tế
 • D. Nhà nước

Câu 14: Dân chủ trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở:

 • A. quyền bình đẳng nam nữ.
 • B. quyền tự do kinh doanh.
 • C. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • D. quyền có việc làm.

Câu 15: Công dân tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là được thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?

 • A. Lĩnh vực văn hóa.
 • B. Lĩnh vực xã hội.
 • C. Lĩnh vực chính trị.
 • D. Lĩnh vực kinh tế.

Câu 16: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

 • A. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
 • B. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ
 • C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • D. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết

Câu 17: Việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào sau đây?

 • A. Dân chủ gián tiếp
 • B. Dân chủ trực tiếp.
 • C. Dân chủ phân quyền
 • D. Dân chủ liên minh.

Câu 18: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của Công dân trên lĩnh vực văn hoá?

 • A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.
 • B. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của mình,
 • C. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.
 • D. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

Câu 19: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu và

 • A. tư liệu sản xuất.
 • B. tài sản công
 • C. việc làm.
 • D. thu nhập.

Câu 20: Hãy chỉ ra đâu là hình thức dân chủ gián tiếp trong những hình thức dân chủ dưới đây?

 • A. Trưng câu ý dân
 • B. Bầu cử Quốc hội.
 • C. Họp trưởng thôn
 • D. Đại biểu Quốc hội thảo luận.

Câu 21: Bạn A cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp A hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị:

 • A. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung
 • B. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung
 • C. Không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tật cả nội dung.
 • D. Muốn được hưởng quyền này phải xin phép nhà trường.

Câu 22: Bạn A là học sinh lớp 11 nhưng thường có bài đăng trên báo. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

 • A. Dân chủ gián tiếp.
 • B. Dân chủ trực tiếp.
 • C. Dân chủ phân quyền.
 • D. Dân chủ liên minh.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


Trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P1)
 • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021