Trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhân dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là dân chủ trên lĩnh vực

 • A. kinh tế.
 • B. chính trị.
 • C.văn hoá
 • D. xã hội.

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

 • A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
 • B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước
 • D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu 3: Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân "bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là:

 • A. dân chủ gián tiếp.
 • B. dân chủ trực tiếp.
 • C. dân chủ phân quyền.
 • D. dân chủ liên minh.

Câu 4: Khẳng định nòa dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

 • A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa
 • B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước
 • C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ
 • D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương

Câu 5: Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ

 • A. đại khái.
 • B. đại diện.
 • C. bao quát.
 • D. biểu quyết.

Câu 6: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của chủ thể nào sau đây?

 • A. Giai cấp công nhân và quân chúng nhân dân lao động.
 • B. Người thừa hành trong xã hội
 • C. Giai cấp công nhân.
 • D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 7: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

 • A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường
 • B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
 • C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương
 • D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật

Câu 8: Nhân dân có quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ là dân chủ trên lĩnh vực:

 • A. kinh tế.

 • B. chính trị
 • C. văn hoá
 • D. xã hội.

Câu 9: Câu “Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” là của ai?

 • A. V.I. Lênin
 • B. Mao Trạch Đông
 • C. Hồ Chí Minh
 • D. Lê Duẩn

Câu 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở kinh tế nào dưới đây?

 • A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
 • B. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
 • C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 • D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 11: Cơ sở kinh tế của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là dựa trên chế độ sở hữu nào dưới đây?

 • A. Công hữu.
 • B. Tư hữu.
 • C. Tư nhân.
 • D. Công hữu và tư hữu.

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có… làm tròn bổn phận công dân” (Hồ Chí Minh)

 • A. Trách nhiệm
 • B. Nghĩa vụ
 • C. Trình độ để
 • D. Khả năng để

Câu 13: Một trong những nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị là

 • A. quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
 • B. quyền bình đẳng nam, nữ.
 • C. quyền tham gia đời sống văn hoá.
 • D. Quyền bình đẳng lao động

Câu 14: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực xã hội?

 • A. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết.
 • B. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ.
 • C. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
 • D. Quyền được bảo đảm về mặt vật chất, tinh thần.

Câu 15: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của chủ thể nào sau đây?

 • A. Giai cấp công nhân và quân chúng nhân dân lao động.
 • B. Người thừa hành trong xã hội
 • C. Giai cấp công nhân.
 • D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 16: K đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền dân chủ nào dưới đây?

 • A. Ứng cử vào Hội đồng nhân dân câp xã.
 • B. Sáng tác văn học.
 • C. Đóng phim.
 • D. Tham gia bảo hiểm y tế

Câu 17: Ông A có 2 người con, một trai và một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông A cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thị đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Theo em, ông A đã

 • A. vi phạm quyền được tham gia vào đời sống xã hội của công dân.
 • B. vi phạm quyền tự do của công dân.
 • C. vi phạm quyền bình đẳng nam nữ của công dân.
 • D. vi phạm quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân.

Câu 18: A tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng câu ý dân là thẻ hiện quyền nào dưới đây?

 • A. Sáng tác, phê bình văn học.
 • B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • C. Được tham gia vào đời sống văn hoá.
 • D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Câu 19: H có giọng hát hay nên bạn muốn tham gia hội thi văn nghệ do trường tổ chức, nhưng mẹ H nhất định không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Theo em, mẹ H đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây của công dân?

 • A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.
 • B. Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.
 • C. Quyền được hưởng lợi từ sáng tạo của mình.
 • D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Câu 20: N tham gia góp ý dự thảo Hiển pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?

 • A. Sáng tác, phê bình văn học.
 • B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • C. Được tham gia vào đời sống văn hoá.
 • D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


Trắc nghiệm công dân 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (P2)
 • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021